Kural ve Koşullar TNT Turkey

(2) Fiil cebir veya tehditkullanılarak işlenmiş ya da çocuk henüz oniki yaşını bitirmemiş ise ceza birkatı oranında artırılır. (4) Yukarıdaki fıkralardatanımlanan suçlardan dolayı zamanaşımı, evlenmenin iptali kararınınkesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar. (4) Damgalı kâğıtlar, damga veposta pulları ve muayyen bir miktar vergi veya harcın ödendiğini belgelemekamacıyla kullanılan pullar, kıymetli damga sayılır. (2) Fail mağdurdan beş yaştandaha büyük ise, şikâyet koşulu aranmaksızın, cezası iki kat artırılır. Neden olmuşsa, birinci fıkrayagöre belirlenen ceza, bir kat artırılır. (2) Birinci fıkrada belirtilenamaçlarla girişilen ve suçu oluşturan fiiller var olduğu takdirde, mağdurunrızası geçersizdir. – (1) Dava ve ceza zamanaşımı süreleri gün, ayve yıl hesabıyla belirlenir. (4) Türleri başka başka cezalarıiçeren hükümler, en ağır ceza için konulan sürenin geçmesiyle infaz edilmez. C) Yirmi yıl ve daha fazlasüreli hapis cezalarında yirmidört yıl. (3) Dava zamanaşımıkesildiğinde, zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar. Dava zamanaşımınıkesen birden fazla nedenin bulunması halinde, zamanaşımı süresi son kesmenedeninin gerçekleştiği tarihten itibaren yeniden işlemeye başlar.

  • (3) Türklüğü aşağılamanınyabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecekceza üçte bir oranında artırılır.
  • (3) Bir ve ikinci fıkralardatanımlanan suçların işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde,ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.
  • (7) Multipleks kapasitesi tahsis edilerek karasal yayın lisansı verilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından karasal ortamdan sunulacak radyo veya televizyon yayın hizmetleri, multipleks işletmecisi tarafından iletilir.
  • Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kulaçoğlu Hukuk Bürosu’na yukarıdaki şekillerde iletmeniz durumunda talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede sonuçlandıracaktır.

(6) Bu madde hükümleri, fiilîsavaş hâlinde ülke topraklarının tamamını veya bir kısmını işgal eden yabancıdevlet kuvvetlerine karşı meşru müdafaa amaçlı direniş hareketleri hakkındauygulanmaz. (4) Savaş zamanında düşmandevlet toprağında bulunup da bu devlet ordusunda hizmete alınmak mecburiyetindekalan vatandaş hakkında, bu nedenle cezaya hükmolunmaz. (3) Bir ve ikinci fıkralardatanımlanan suçların işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde,ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur. (3) Türklüğü aşağılamanınyabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecekceza üçte bir oranında artırılır. (3) Bu suçun üstsoy, altsoy, eş,kardeş veya diğer suç ortağı tarafından işlenmesi hâlinde, cezaya hükmolunmaz. (2) İşlenmiş olmakla birlikte,sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması hâlen mümkün bulunan bir suçuyetkili makamlara bildirmeyen kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne görecezalandırılır. (2) Birinci fıkrada belirtilenkişi veya kurullar tarafından görevlendirilen tercümanın ifade veya belgelerigerçeğe aykırı olarak tercüme etmesi hâlinde, birinci fıkra hükmü uygulanır.

Ayrıca, mükerrirhakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. (4) Kasıtlı suçlarla taksirlisuçlar ve sırf askerî suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür hükümleriuygulanmaz. Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucuveya uyarıcı madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahteciliksuçları hariç olmak üzere; yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümlertekerrüre esas olmaz. – (1) Fiili işlediği sırada akıl hastası olankişi hakkında, koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilir.Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilen akıl hastaları, yüksek güvenlikli sağlıkkurumlarında koruma ve tedavi altına alınırlar. (3) Cezası ertelenen hükümlühakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresibelirlenir. (2) Üstsoy ve altsoyilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hâlinde,azmettirenin cezası üçte birden yarısına kadar artırılır\. Masaların kralı ol, poker ve blackjack turnuvalarında yeteneklerini sergile. onwin giriş\. Çocukların suçaazmettirilmesi hâlinde, bu fıkra hükmüne göre cezanın artırılabilmesi içinüstsoy ve altsoy ilişkisinin varlığı aranmaz. – (1) Geçici bir nedenle ya da irade dışıalınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle, işlediği fiilin hukukî anlam vesonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarınıyönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez.

(3) Cebir veya tehdit kullanarakya da hukuka aykırı başka bir davranışla hava ulaşım aracının hareket etmesiniengelleyen veya bu aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, beşyıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, bir yıldanüç yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. (7) Uyuşturucu veya uyarıcı etkidoğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan veithal veya imali resmî makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden,imal eden, satan, satın alan, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, dörtyıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ilecezalandırılır. (3) Önemsiz tür ve miktardapatlayıcı maddeyi satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında,kullanılış amacı gözetilerek, bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (3) Bir başkasının hayatı,sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye elverişli olacak biçimderadyasyon yayan veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine etkide bulunankişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Yangın, bina çökmesi, toprakkayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olan kişi, üç aydan biryıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Borcun karşılanması, devlet zoruyla ve taşınır, taşınmaz mallar üzerinden yapılabilmektedir. Kanunda borçludan alacakların nasıl tahsil edeceği düzenlenmektedir. Bu kapsamda derste; icra teşkilatı, ilamsız icra, ilamlı icra, ödeme emri, ödeme emrine itiraz, itirazın kaldırılması, menfi tespit ve istirdat davaları, haciz yolu, ihtiyati haciz incelenen başlıca konulardır. İflas hukuku kapsamında ise iflasa tabi olan kişiler, iflas yolları, iflasın hukuki sonuçları, iflasın tasfiyesi ile konkordato konuları işlenmektedir. Dersin amacı, öğrencilerin kıymetli evrak hukuku hakkında bilgi sahibi olmasını; uygulamada sıkça kullanılan ve ticaret hayatının önemli bir parçası olan kambiyo senetlerinin hukuki niteliğini ve işleyişinin kavranmasını sağlamaktır. Bu kapsamda; kıymetli evrakın tanımı, unsurları, türleri, iptali ve kıymetli evraktaki def’iler ile kambiyo senetleri (poliçe, bono, çek) kapsamlı bir şekilde incelenmektedir. Eşya Hukuku; kişilerin, eşya üzerindeki hâkimiyet ve tasarruflarının nitelik ve türlerini, onların bu hakimiyet dolayısı ile diğer şahıslarla olan ilişkilerini düzenleyen medeni hukuk dalıdır. Bu kapsamda; mülkiyet hakkı, içeriği ve kapsamı, taşınmaz mülkiyetinin konusu, içeriği ve kısıtlamaları, taşınmaz mülkiyetinin kazanılması ve kaybı, taşınır mülkiyeti, sınırlı ayni haklar, taşınmaz rehni, taşınır rehni, zilyetlik ve tapu sicili konuları ayrıntılı olarak incelenmektedir. Ceza hukuku genel hükümler dersi, aynı zamanda ceza hukukuna giriş niteliği taşımaktadır. Bu çerçevede; Ceza hukukunun tanımı, kaynakları ve yorumu, uygulama alanı, ceza hukukuna egemen olan ilkeler, suç genel teorisi, suçun görünüş şekilleri, ceza hukuku yaptırımları (ceza ve güvenlik tedbirleri), ceza ilişkisini kesen nedenler konu olarak işlenmektedir. Bu ders, İngilizce’nin temel yapılarının öğretildiği dilbilgisi ve kelimelerin öğretildiği konular kapsamında iki bölümde işlenmektedir.

Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar. Süreli yayın çıkarabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yetkili mercie verilmesi yeterlidir. Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının tespiti halinde yetkili merci, yayının durdurulması için mahkemeye başvurur. Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını, delillerin yokedilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hallerde hâkim kararıyla tutuklanabilir. Hâkim kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını kanun gösterir. (5) Dördüncü fıkrada tanımlananfiil sonucunda, düşman askerî hareketleri fiilen kolaylaşmış veya TürkDevletinin askerî hareketleri zarar görmüş ise faile ağırlaştırılmış müebbethapis cezası verilir. (3) Bu maddede tanımlanan suçunişlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerinehükmolunur. (3) Bu maddede tanımlanansuçların yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde,verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. (3) Bir ve ikinci fıkralardatanımlanan suçların hükümlü veya tutukluların muhafazasıyla görevli kişilertarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır. (3) Bu suçların basın ve yayınyoluyla işlenmesi hâlinde, ceza yarı oranında artırılır. (5) Bu suç nedeniyle kovuşturmabaşlamadan önce suç konusu malvarlığı değerlerinin ele geçirilmesini sağlayanveya bulunduğu yeri yetkili makamlara haber vererek ele geçirilmesinikolaylaştıran kişi hakkında bu maddede tanımlanan suç nedeniyle cezayahükmolunmaz.